โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

  งานติดตั้งถาวร จอ LED P4 6.144 × 2.816 = 17.301504 ตารางเมตร